Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Herb Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Poniedziałek 23.10.2017

zaawansowane

Protokół z Publicznej prezentacji założeń projektu

Protokół z Publicznej prezentacji założeń projektu "Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) - cyfrowe udostępnianie danych naukowych CUDN"

przeprowadzonej w dniu 1 grudnia w NIZP-PZH; ul. Chocimska 24 w Warszawie.

Termin publicznej prezentacji projektu: „Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) – cyfrowe udostępnianie danych naukowych CUDNwyznaczono na 1 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w budynku NIZP-PZH przy ul. Chocimska 24, w sali im. Prof. Feliksa Przesmyckiego.

Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji została udostępniona w BIP i na stronie internetowej NIZP-PZH oraz przekazana została do wiadomości Instytucji Pośredniczącej POPC-Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w celu publikacji informacji o prezentacji na stronie internetowej CPPC.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w prezentacji mogły zgłaszać swój udział pod adresem e-mail: prezentacja_popc_2.3.1@pzh.gov.pl (listę osób biorących udział w prezentacji stanowi załącznik do Protokołu).

 

Podczas prezentacji zostały przedstawione między innymi informacje o:

 

 • Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH).
 • Okresie i kosztach realizacji projektu.
 • Zdiagnozowanych potrzebach grup docelowych, dla których udostępnione cyfrowo zostaną zasoby naukowe objęte projektem.
 • Zasobach informacji objętych projektem.
 • Celach projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami.
 • Znaczeniu zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostępniania.
 • Harmonogramie zamówień publicznych.

Gości przywitał oraz wygłosił słowo wstępne Pan prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki – Dyrektor NIZP-PZH.

 

Prezentację przedstawił Pan mgr inż. Rafał Patoła, Pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju NIZP-PZH.

 

W dyskusji ze strony gości głos zabrali:

 1. Pan Paweł Radziulis (KAMSOFT S.A.).
 2. Pan Michał Starczewski (ICM Uniwersytet Warszawski).
 3. Pani Stanisława Tylewska-Wierzbanowska (NIZP-PZH).

Zadawane pytania / przedstawione sugestie dotyczyły:

Sugestie:

 • w harmonogramie wskazano, że usługa doradztwa technicznego, budowa systemu udostępniania danych naukowych i infrastruktura IT rozmijają się czasowo tzn., kolejność budzi wątpliwości, czy zaprojektowane wymagania do systemu nie spowodują obiekcji po stronie Wykonawcy; czy system zostanie mocno zaprojektowany i w przypadku wystąpienia nowych okoliczności w postaci niezbędnych modyfikacji w budowanym systemie czy bazy sprzętowej. Zasugerowano, że dla przejrzystości usługa doradztwa powinna wystąpić w jednym czasie z usługą wyłonienia wykonawcy systemu tak, aby zaprojektowany system był dopracowany razem z niezbędną bazą sprzętową – zapewniono, że sugestie związane z kolejnością przeprowadzanych postępowań o zamówienie publiczne zostaną sprawdzone i uwzględnione w Studium Wykonalności (SW),
 • na uwagę dotyczącą informacji zawartej w Prezentacji w części „Podstawowe problemy”, dotyczącej „…braku wystarczających kompetencji pracowników oraz narzędzi do ich cyfrowego przygotowania i wykorzystania”  – wyjaśniono, że zapis ten dotyczy braku narzędzi i kompetencji do cyfrowego przetwarzania i wykorzystania zasobów nauki w takiej skali, w jakiej będzie to możliwe i realizowane po zakończeniu Projektu.
 • na sugestie dotyczące składu Zespołu projektowego, kompetencji pracowników oraz zasadności składania tego Projektu – wyjaśniono, że Dyrektor NIZP-PZH będzie decydował kto wejdzie w skład Zespołu projektowego, oceniając kompetencje i wiedzę merytoryczną, niezbędną do realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Natomiast w kontekście zasadności ubiegania się o dofinansowanie Projektu – wyjaśniono, że potrzeba realizacji Projektu jest uzasadniona w szczególności dużym rozproszeniem danych naukowych będących w posiadaniu Instytutu i małą dostępnością dla zainteresowanych z zewnątrz.

 

Pytania:

 • czy podany we wskaźnikach jeden interfejs API będzie powiązany z określoną usługą sieciową, gdzie będzie określony zakres danych (we wskaźnikach podano dwie bazy), czy więcej usług gdzie będzie można parametryzować zapytania, czy dane będą udostępniane jak w ZUS czy GUS. Zaproponowane dane nie mają struktury danych i informacji statystycznych. Czy będą udostępniane tego typu dane czy będzie przewidziana jedna usługa – w odpowiedzi wyjaśniono, że zgodnie z wymaganiami we wskaźnikach musi występować interfejs API i liczba baz przez ten interfejs udostępniona a więc w Projekcie przewidujemy jeden interfejs API i dwie bazy, do których będzie dostęp. Sposób udostępniania i ostateczna liczba interfejsów API będzie określona po przeprowadzeniu pełnych analiz. W danym momencie zidentyfikowane są dwie bazy danych, które będą udostępnione,
 • jak Państwo definiują dane i jaka jest relacja pomiędzy publikacjami a danymi, jak oceniają Państwo dostęp do danych z perspektywy testu pięciu gwiazdek, czy planują Państwo dostęp na poziomie trzech gwiazdek czy więcej, czy dane mają być w otwartym dostępie, czy przewidują Państwo jakieś restrykcje, czy zasoby zostały zinwentaryzowane pod względem prawnym, jak będą udostępnione szczepy mikroorganizmów  – w odpowiedzi wyjaśniono, że nie wszystkie dane będą udostępnione, część zdigitalizowanych danych będzie dostępna w wyznaczonym miejscu w NIZP-PZH pracownikom naukowym. Jednym z powodów jest aspekt prawny udostępniania dotyczący praw autorskich. W NIZP-PZH zbiory są skatalogowane lecz nie pod względem prawnym. Będzie to zrealizowane w trakcie analizy wszystkich posiadanych zbiorów przy współpracy z wysokiej klasy specjalistami w tej dziedzinie, poza tym część zbiorów jest w domenie publicznej i to będzie trzon tych udostępnionych danych naukowych, dostęp w perspektywie testu pięciu gwiazdek będzie realizowany na poziomie pięciu gwiazdek w odniesieniu do pewnej części zasobów biblioteki a w przypadku szczepów w postaci katalogu z powiązaniem z naukowcami i badaniami naukowymi,
 • czy planują Państwo udostępnianie na podstawie tzw. wolnych licencji (Creative Commons) – w odpowiedzi poinformowano, że już obecnie udostępniamy własne zasoby na podstawie licencji CC-BY-NC np. Roczniki PZH,
 • procentowo jaką częścią są publikacje a jaką dane naukowe – w odpowiedzi wyjaśniono, że oszacowanie stosunku procentowego nastąpi w trakcie inwentaryzacji i analizy posiadanych zasobów. Trzeba zwrócić uwagę na to, że częścią tych zasobów są szczepy mikroorganizmów i udostępniane będą tylko te, na które NIZP-PZH posiada prawa autorskie,
 • czego mają dotyczyć szkolenia – w odpowiedzi poinformowano, że szkolenia dotyczą przeszkolenia użytkowników końcowych z eksploatacji budowanego w ramach Projektu systemu udostępniania danych naukowych.

 

Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali: Pan Rafał Patoła NIZP-PZH, Pan Marcin Burzyński NIZP-PZH, Pan Grzegorz Święćkowski NIZP-PZH, Pan Krzysztof Ludwiniak NIZP-PZH.

 

Wnioski z dyskusji dotyczące zmiany harmonogramu zamówień publicznych w odniesieniu do usługi doradztwa zostaną sprawdzone i uwzględnione w Studium Wykonalności (SW). Pozostałe kwestie poruszane podczas dyskusji w trakcie prezentacji publicznej nie wymagają zmiany przyjętych założeń Projektu.

 

Protokół sporządził Krzysztof Ludwiniak

Załączniki:

 • Lista osób biorących udział w prezentacji publicznej.
 • Materiał CD z nagraniem całości prezentacji publicznej.
Wytworzył:
Krzysztof Ludwiniak
(2016-12-05)
Udostępnił:
Marcin Burzyński
(2016-12-05 15:34:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Burzyński
(2016-12-05 15:39:03)
 
 
ilość odwiedzin: 384357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X