Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Herb Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Poniedziałek 23.10.2017

zaawansowane

z Publicznej prezentacji założeń projektu: e-TIK - rozwój w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) nowoczesnych technologii...

 Poprawiony protokół

 

z Publicznej prezentacji założeń projektu: „e-TIK - rozwój w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną”,, przeprowadzonej w dniu 23 czerwca w NIZP-PZH; ul. Chocimska 24 w Warszawie.

Termin publicznej prezentacji projektu: „e-TIK - rozwój w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną”, wyznaczono na 23 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku NIZP-PZH przy ul. Chocimska 24, w sali im. Prof. Feliksa Przesmyckiego.

Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji została udostępniona w BIP i na stronie internetowej NIZP-PZH oraz przekazana została do wiadomości Instytucji Pośredniczącej POPC-Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w celu publikacji informacji o prezentacji na stronie internetowej CPPC.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w prezentacji mogły zgłaszać swój udział pod adresem e-mail: prezentacja_popc_2.1@pzh.gov.pl (listę osób biorących udział w prezentacji stanowi załącznik do Protokołu).

Podczas prezentacji zostały przedstawione między innymi informacje o:

 • Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH).
 • Okresie i kosztach realizacji projektu.
 • Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu.
 • Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami.
 • E-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu.
 • Procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku wdrożenia projektu.
 • Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego.
 • Informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących w administracji publicznej rozwiązań.
 • Harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.

 

Gości przywitał oraz wygłosił słowo wstępne Pan prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki,
Dyrektor NZP-PZH.

Prezentację przedstawił Pan mgr inż. Rafał Patoła, Pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju NIZP-PZH.

W dyskusji ze strony gości głos zabrali:

Pan Paweł Radziulis (Kamsoft S.A.).

Pan Jakub Pizoń (GK Comarch).

Pan Michał Gawryś (IBM Polska Sp. z o.o.).

 

Zadawane pytania / przedstawione sugestie:

 • Minister Zdrowia zgłosił Pakiet Reform w Systemie Ochrony Zdrowia. W ramach pakietu miały być przekształcenia instytucjonalne w zakresie Zdrowia Publicznego. Instytuty miałyby być połączone tworząc większy organizm w Zdrowiu Publicznym. Czy coś wiadomo na ten temat?

Odp.: W pewnym okresie rozważano utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego w skład, którego miały wchodzić Instytuty zajmujące się zdrowiem publicznym. W skład Urzędu weszłyby min.: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krajowe Centrum ds. AIDS itp. A Instytut nie wchodząc w to bezpośrednio byłby zapleczem naukowym, ale pomysł został zaniechany przez Ministra Zdrowia.

 • Aby zrealizować tego typu e-usługi system ma bazować na systemie obiegu pewnych dokumentów. Czy system taki został zrealizowany w poprzednim projekcie, czy będzie budowany w prezentowanym?

Odp.: W ramach projektu zdiagnozowaliśmy 9 wewnętrznych usług, które musimy wytworzyć, aby zrealizować e-usługi zewnętrzne.

 • Czy to oznacza, że wprowadzicie system elektronicznego obiegu dokumentów?

Odp.: Przewidujemy budowę systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 • Czyli będzie budowany system wewnętrzny z obsługą obiegu dokumentów razem z systemem obsługi e-usług?

Odp.: analiza przedwdrożeniowa pokaże nam tak naprawdę, co powinniśmy zrealizować. Zinwentaryzowano 9 wewnętrznych e-usług, które powinny pozwolić nam na zrealizowanie zewnętrznych e-usług.

 • Ministerstwo Cyfryzacji będzie wprowadzało Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją RP, które będzie dostępne dla całe administracji publicznej za darmo. Czy Państwo myślą o późniejszej korelacji z tym projektem i późniejszej migracji do tego systemy? Bardziej chodzi tu o architekturę i sposób wytworzenia tego systemu.

Odp.: Każdy zbudowany system będzie otwarty. Jako Instytut badawczy jesteśmy poza sektorem finansów publicznych. Wojewódzki  Urząd Podlaski wytworzył pewną platformę, do której chcieliśmy się włączyć. Niestety nie jesteśmy Beneficjentem, który mógłby uzyskać taki dostęp. Mamy inną specyfikę działań. Przede wszystkim jesteśmy jednostką naukową.

 • Jest taki element w tym projekcie (EZDRP) przeznaczony dla uczelni, więc musiano pominąć takie instytucje jak Wasza.

Odp.: System szkolnictwa wyższego należy  do sektora finansów publicznych. My niestety nie jesteśmy i nie możemy z tego korzystać, choć dobrze by było gdybyśmy mogli. Przez tą barierę nie możemy korzystać z systemu tak jak np. Ministerstwo Zdrowia, czy inne tego typu podmioty. Wszystkie projekty, które składamy przewidują możliwość migracji danych. Nie będzie problemu, jeśli będzie taka potrzeba na przyszłość i to zastosować.

 • Wracając do harmonogramu, czy w ramach Infrastruktury IT i modernizacji przewiduje się rozbudowę serwerowni, zakup macierzy i rozbudowę sieci?

Odp.: W ramach Infrastruktury będą zakupione niezbędne dodatkowe serwery i oprogramowanie z licencjami. W ramach modernizacji doposażenie i dostosowanie serwerowni w urządzenia dodatkowe zgodnie z warunkami, jakie będą po rozbudowie serwerowni oraz rozbudowa sieci LAN tam, gdzie obecnie jej niema a będzie wymagana.

 • Całość będzie realizowana tutaj na miejscu?

Odp.: Tak.

 • Mam pytanie do całego portfela projektów realizowanych przez Instytut. Projekt EpiBaza ma na celu zrobienie rezerwuaru danych, które będą zbierane w sposób spójny i udostępniane. Natomiast brakuje mi tutaj takiego projektu w cały Waszym portfolio, który wytwarzałby cały potencjał analityczny. Czy nie brakuje Wam nowoczesnych narzędzi analitycznych w zakresie tych danych, które będziecie w sposób spójny gromadzić? Będzie ich więcej i będą bardziej różnorodne. Czy przewidujecie taki projekt, w którym zbudujecie moduł analityczny?

Odp.: Jeżeli natrafimy na taki nabór na stworzenie tzw. BackOffice to z tego skorzystamy. Staramy się informatyzować pewne większe fragmenty naszej działalności. Projekt EpiBaza dotyczy danych administracyjnych. W poprzednim naborze złożyliśmy na działalność naukową projekt Digitalizacja zasobów naukowych NIZP-PZH dotyczący ich udostępniania. W tym projekcie mamy procesy w ramach e-usług. Staramy się, aby te wszystkie projekty były komplementarne, nie dublowały się, lecz uzupełniały i współpracowały. To jest trudne i złożone. Natomiast dobrze byłoby zacząć od tzw. BackOffice, ale takie są wytyczne i takie są nabory. Staramy się korzystać z tego, z czego możemy.

W Instytucie są cztery piony, w których skład wchodzi po kilka Zakładów, w których istnieje infrastruktura informatyczna. To jest niejednolite, ale każdy z nich w różny sposobów korzysta z różnych narzędzi informatycznych i oprogramowania i nie jest to ujednolicone. Każdy pion ma inne potrzeby, ale to funkcjonuje. Prowadzimy różnorodną działalność także dla Ministerstwa Zdrowia czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i to wszystko jest różnorodne w zależności od Zakładu, ale cyfryzacja jest takim immanentnym czynnikiem.

 • Zbudujecie infrastrukturę, będziecie gromadzić duże ilości danych. Dotychczasowym modelem pracy naukowców jest, o czym wspomniał Pan Dyrektor, oparty o swój wycinek swoich danych mając swoje stanowisko i indywidualne narzędzia analityczne. Lecz jak zaczniecie gromadzić Terabajty danych i będziecie szukać zależności między nimi to te narzędzia się nie sprawdzą. Potrzebny jest jakiś potencjał analityczny, który patrzy na dany potencjał analityczny bardzo szeroko szukając między nimi korelacji. Powiązań między tymi danymi.

Odp.: Usługi, które wprowadzamy opierają się na doświadczeniu, pracy naukowej, które wdrażamy poprzez ekspertyzy, opinie czy atesty. Tzw. wiedzę użyteczną. Wprowadzenie tych e-usług spowoduje odciążenie, podniesienie jakości pracy i współpracy z naszymi partnerami i współpracy z biznesem. Mamy teraz wszystkie dane rozproszone. Gdyby był taki nabór na BackOffice to od tego byśmy zaczęli.

Nasza działalność jest różnorodna i każdy ma jakieś specyficzne zadania, lecz na pewnych poziomach one łączą się. Po to jest analiza na wstępie projektu żeby ocenić, w przypadku e-usług, na ile można wszystkie te działania połączyć. Oczywiście w ramach tych e-usług. Nasza baza jest skromna. Jesteśmy wyposażeni w sprzęt i oprogramowanie, lecz nie ma tu przepływu danych. Jak wspomniałem pierwszy krok to analiza jak można to zautomatyzować żeby usprawnić pracę i ułatwić przepływ informacji. Zmniejszyć koszty. Stworzyć dobre warunki współpracy. Chcemy zbudować trzy systemy, zagregować pewne usługi np. dokumentacja medyczna, działalność ekspercka, szkolenia, dzięki czemu łączymy działalność pewnych komórek organizacyjnych. Na podstawie oczekiwań klientów sprecyzowaliśmy założenia projektu i oszacowaliśmy koszty tej inicjatywy. Tak naprawdę przedwdrożeniowa ocena będzie podstawą do tego, jaką potrzebujemy infrastrukturę IT i ile e-usług wdrożymy zdiagnozowanych do zaspokojenia potrzeb. Między innymi skrócić czas załatwiania spraw, uporządkować dokumenty, zminimalizować liczbę popełnianych błędy.

 • Podane były ilościowe dane załatwianych spraw ujętych w tysiącach. To nie jest tak mało, więc kryje się za tym masowy proces. Jaki Wasz proces jest najbardziej masowy?

Odp.: Dokumentacja medyczna to jest ok. 10 000 spraw rocznie. Oceny i atesty to jest ok. 4 000 spraw, co jest szacowane z należytą  starannością. Nie mówimy tutaj też o edukacji i pozostałych usługach. Liczba spraw jest realnie szacowana. Spektrum działań Instytutu jest duże.

Projekt to rodzaj ekonomizacji. Instytut nie wejdzie do struktur Narodowego Instytutu Technologicznego jak i pozostałe Instytuty medyczne. Są Instytuty tzw. „łóżkowe” i takie, które ich nie posiadają, a zajmują się pewnymi wymiarami zdrowia publicznego. Jest to pewna realność, że ten Instytut, który kreuje politykę zdrowotną rządu przy obciążeniach zmian politycznych musi na siebie zarabiać. Dotychczasowa dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zanika. Jest coraz mniejsza. Dotyczy to prawie wszystkich Instytutów medycznych. Ten element powoduje (projekt) ekonomizację. Możliwość oszczędzania, ponieważ osoby będą otrzymywały tylko część wynagrodzenia obciążającego Instytut. Różne wymiary tego projektu trzeba dostrzegać.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali: Pan prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki NIZP-PZH, Pan mgr inż. Rafał Patoła NIZP-PZH, Pan mgr inż. Krzysztof Ludwiniak NIZP-PZH.

Uzgodniono, że elektroniczna wersja prezentacji publicznej projektu „Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) – cyfrowe udostępnianie informacji” zostanie przesłana do zainteresowanych obecnych uczestników prezentacji.

Wnioski z dyskusji dotyczące analizy przedwdrożeniowej, opisu e-usług, informacji nt. komplementarności projektu z innymi przedsięwzięciami realizowanymi przez Instytut zostaną sprawdzone i uwzględnione w Studium Wykonalności (SW). Pozostałe kwestie poruszane podczas dyskusji w trakcie prezentacji publicznej nie wymagają zmiany przyjętych założeń Projektu.

 

Protokół sporządził mgr inż. Krzysztof Ludwiniak

Załączniki:

 • Lista osób biorących udział w prezentacji publicznej.
 • Materiał CD z nagraniem całości prezentacji publicznej.
Wytworzył:
Krzysztof Ludwiniak
(2017-06-26)
Udostępnił:
Marcin Burzyński
(2017-06-26 14:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Burzyński
(2017-09-11 15:03:33)
 
 
ilość odwiedzin: 384373

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X